> array ( 'title' => '印光大師:念佛人為什麼也會慘死', 'link' => '7/73912', ), 297 => array ( 'title' => '弘一法師:般若波羅蜜多心經講錄', 'link' => '5/50098', ), 298 => array ( 'title' => '馮馮居士天眼傳奇5', 'link' => '3/25771', ), 299 => array ( 'title' => '多寶講寺', 'link' => '1/6136', ), ), );?> 念覺學佛網 - 佛教故事,佛經咒語,法師開示,佛學修行 -念念覺知學佛網

念覺學佛網

法師專題

熱點專題

最新佛學文章


即以此功德,莊嚴佛淨土。上報四重恩,下救三道苦。
惟願見聞者,悉發菩提心。在世富貴全,往生極樂國。
請常念南無阿彌陀佛,一切重罪悉解脫!