念覺學佛網 : 佛教知識

楞嚴咒漢拼對照-楞嚴經闡楞嚴咒甚深密義


時間:2015/5/19 作者:緣聚禪蓮-佛陀正法本意

大乘了義經典《大佛頂首楞嚴經》中光明妙法陀羅尼《楞嚴咒》

南無楞嚴會上佛菩薩(三稱)

《楞嚴經》第七卷節選

妙湛總持不動尊首楞嚴王世希有

銷我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身

願今得果成寶王還度如是恆沙眾

將此深心奉塵剎是則名為報佛恩

伏請世尊為證明五濁惡世誓先入

如一眾生未成佛終不於此取泥洹

大雄大力大慈悲希更審除微細惑

令我早登無上覺於十方界坐道場

舜若多性可銷亡爍迦羅心無動轉

南無常住十方佛南無常住十方法 南無常住十方僧

南無釋迦牟尼佛南無佛頂首楞嚴

南無觀世音菩薩南無金剛藏菩薩

爾時世尊,從肉髻中,涌百寶光。光中湧出,

千葉寶蓮。有化如來,坐寶華中。頂放十道,

百寶光明。一一光明,皆遍示現,十恆河沙,

金剛密跡,擎山持杵,遍虛空界。大眾仰觀,畏愛兼抱。

求佛哀佑,一心聽佛,無見頂相,放光如來,宣說神咒。

楞嚴咒

第一會

(001)nā mó sà dàn tuō.sū qiè duō yē.ē là hé dì.sān miǎo sān pú tuó xiě。

南 無 薩 怛 他. 蘇 伽 多 耶.阿囉訶帝.三 藐 三 菩 陀 寫。

(002) nā mó sà dàn tuō.fó tuō jù zhī se ní shān。

南 無 薩 怛 他. 佛 陀 俱 胝 瑟 尼 釤。

(003)nā mó sà pó.bó tuó bó dì.sà duō pí bì。

南 無 薩 婆.勃 陀 勃地.薩 跢 鞞 弊。

(004)nā mó sà duō nán.sān miǎo sān pú tuó.jù zhī nān。

南 無 薩 多 南. 三 藐 三 菩 陀.俱 知 喃。

(005)suō shě là pó jiā.sēng qie nān。

娑 舍 囉婆 迦. 僧 伽 喃。

(006)nā mó lú jī ē luó hàn duò nán。

南 無盧雞阿羅 漢 哆 喃。

(007)nā mó sū lù duō bō nuó nán。

南 無 蘇盧 多 波 那 喃。

(008)nā mó suō jié lì tuō qiè mí nán。

南 無 娑 羯 唎陀 伽 彌 喃。

(009)nā mó lú jī sān miǎo qiè duō nán。

南 無盧雞 三 藐 伽 哆 喃。

(010)sān miǎo qiè bō là.dǐ bō duō nuó nán。

三 藐 伽 波 囉.底波 多 那 喃。

(011)nā mó tí pó lí se nàn。

南無 提婆離 瑟 赧。

(012)nā mó xī tuō yē.pí dì yē.tuó là lí se nàn。

南 無 悉陀 耶.毗地 耶.陀 囉離瑟 赧。

(013)shě bō nú.jiē là hé.suō hē suō là mó tuō nán。

舍 波 奴.揭 囉訶. 娑 訶 娑 囉 摩 他 喃。

(014)nā mó bá là hē mó ní。

南 無 跋囉 訶 摩 尼。

(015)nā mó yīn tuō là yē。

南 無 因 陀 囉 耶。

(016)nā mó pó qiè pó dì。

南 無 婆 伽 婆 帝。

(017)lú tuó là yē。

嚧陀 囉耶。

(018)wū mó bō dì。

烏 摩 般 帝。

(019)suō xī yè yē。

娑 醯夜 耶。

(020)nā mó pó qie pó dì。

南 無 婆 伽 婆 帝。

(021)ná là yě ná yē。

那 囉 野拏 耶。

(022)bō zhē mó hē.sān mù tuō là。

槃 遮 摩 訶.三 慕 陀 囉。

(023)nā mó xī jié lì duō yē。

南 無悉羯 唎 多 耶。

(024)nā mó pó qie pó dì。

南 無 婆 伽 婆 帝。

(025)mó hē jiā là yē。

摩 訶 迦囉耶。

(026)dì lì bō lá nà qiè là。

地唎般剌 那 伽 囉。

(027)pí tuó là.bō ná jiā là yē。

毗陀 囉.波 拏迦 囉耶。

(028)ē dì mù dì。

阿地目帝。

(029)shī mó shě nuó ní.pó xī ní。

屍 摩 舍 那 泥.婆悉泥。

(030)mó dá lì qiè ná。

摩 怛唎 伽 拏。

(031)nā mó xī jié lì duō yē。

南 無 悉羯唎 多 耶。

(032)nā mó pó qie pó dì。

南 無 婆 伽 婆 帝。

(033)duō tuō qiè duō jù lā yē。

多 他 伽 跢 俱囉耶。

(034)nā mó bō tóu mó.jù lā yē。

南 無 般 頭 摩.俱 囉耶。

(035)nā mó bá shé là.jù lā yē。

南 無 跋 闍 囉.俱囉耶。

(036)nā mó mó ní jù lā yē。

南 無 摩 尼俱囉耶。

(037)nā mó qie shé jù lā yē。

南 無 伽 闍 俱 囉耶。

(038)nā mó pó qie pó dì。

南 無 婆 伽 婆帝。

(039)dì lì chá.shū là xī nà。

帝唎茶. 輸 囉 西那。

(040)bō là hē là ná là shé yē。

波囉訶 囉 拏囉 闍 耶。

(041)duò tuō qiè duō yē。

跢 他 伽 多 耶。

(042)nā mó pó qiè pó dì。

南 無 婆 伽 婆帝。

(043)nā mó ē mí duō pó yē。

南 無阿彌 多 婆 耶。

(044)duò tuō qiè duō yē。

跢 他 伽 多 耶。

(045)ē là hé dì。

阿囉訶帝。

(046)sān miǎo sān pú tuó yē。

三 藐 三 菩 陀 耶。

(047)nā mó pó qiè pó dì。

南 無 婆 伽 婆 帝。

(048)ē chú pí yē。

阿芻 鞞耶。

(049)duò tuō qiè duō yē。

跢 他 伽 多 耶。

(050)ē là hé dì。

阿囉訶帝。

(051)sān miǎo sān pú tuó yē。

三 藐 三 菩 陀 耶。

(052)nā mó pó qiè pó dì。

南 無 婆 伽 婆 帝。

(053)pí shā shě yē jù lú fèi zhù lì yē。

鞞 沙 闍 耶 俱盧吠 柱唎耶。

(054)bō là pó là shé yē。

般囉婆 囉 闍 耶。

(055)duò tuō qiè duō yē。

跢 他 伽 多 耶。

(056)nā mó pó qiè pó dì。

南 無 婆 伽 婆帝。

(057)sān bǔ shī bì duō。

三 補 師 毖 多。

(058)sà lián nà là.lá shé yē。

薩 憐 捺囉.剌 闍 耶。

(059)duò tuō qiè duō yē。

跢 他 伽 多 耶。

(060)ē là hé dì。

阿囉訶帝。

(061)sān miǎo sān pú tuó yē。

三 藐 三 菩 陀 耶。

(062)nā mó pó qie pó dì。

南 無 婆 伽 婆帝。

(063)shě jī yě.mǔ nuó yè。

舍 雞野.母 那 曳。

(064)duò tuō qiè duō yē。

跢 他 伽 多 耶。

(065)ē là hé dì。

阿囉訶帝。

(066)sān miǎo sān pú tuó yē。

三 藐 三 菩 陀 耶。

(067)nā mó pó qiè pó dì。

南 無 婆 伽 婆帝。

(068)là dàn nà.jī dū là shě yē。

剌怛 那.雞都囉 闍 耶。

(069)duò tuō qiè duō yē。

跢 他 伽 多 耶。

(070)ē là hé dì。

阿囉訶帝。

(071)sān miǎo sān pú tuó yē。

三 藐 三 菩 陀 耶。

(072)dì piǎo.nā mó sà jié lì duō。

帝 瓢. 南 無 薩羯唎 多。

(073)yì tán pó qie pó duō。

翳曇 婆 伽 婆 多。

(074)sà dàn tuō.qié dū sěi ní shān。

薩 怛他. 伽 都 瑟 尼 釤。

(075)sà dàn duō.bō dà lán。

薩 怛 多. 般 怛 嚂。

(076)nā mó ē pó là shì dān。

南 無 阿婆囉 視 耽。

(077)bō là dì yáng qí là。

般囉帝 揚 歧 囉。

(078)sà là pó bù duō.jiē là hé。

薩囉婆 部 多. 揭 囉訶。

(079)ní jiē là hé.jié jiā là hé ní。

尼揭囉訶.羯 迦 囉訶尼。

(080)bá là bì dì yē.chì tuó nǐ。

跋囉毖地 耶.叱 陀 你。

(081)ē jiā là mì lī zhù。

阿迦囉密唎 柱。

(082)bō lī dàn là yē.níng jiē lì。

般唎 怛 囉耶. 儜 揭 唎。

(083)sà là pó.pán tuó nuó.mù chā ní。

薩囉婆. 盤 陀 那.目 叉 尼。

(084)sà là pó.tù sě zhà。

薩囉婆.突 瑟 咤。

(085)tū xī fá.bō nà nǐ fá là ní。

突悉乏.般 那你伐囉 尼。

(086)zhě dū là shī dì nán。

赭 都 囉 失 帝 南。

(087)jié là hē.suō hē sà là ruò shé。

羯囉訶. 娑 訶 薩 囉 若 闍。

(088)pí duō bēng.sà nà jié lì。

毗 多 崩. 娑 那 羯唎。

(089)ē sě zhà bīng shě dì nán。

阿瑟 咤 冰 舍 帝 南。

(090)nà chā chà dàn là ruò shé。

那 叉 剎 怛 囉 若 闍。

(091)bō là sà tuó nà jié lì。

波囉薩 陀 那羯唎。

(092)ē sě zhā nán。

阿瑟 咤 南。

(093)mó hē jié là hē ruò shé。

摩 訶揭 囉 訶 若 闍。

(094)pí duō bēng.sà nà jié lì。

毗 多 崩. 薩 那 羯 唎。

(095)sà pó shě dū lú nǐ pó là ruò shé。

薩 婆 舍 都嚧你 婆 囉若 闍。

(096)hū lán tū xī fá.nàn zhē nà shě ní。

呼 藍 突悉乏.難 遮 那 舍 尼。

(097)bì shā shě.xī dàn là。

毖 沙 舍. 悉 怛 囉。

(098)ē jí ní.wū tuó jiā là ruò shé。

阿吉尼.烏陀 迦囉 若 闍。

(099)ē bō là shì duō jù là。

阿般囉視 多 具囉。

(100)mó hē bō là zhàn chí。

摩 訶 般囉 戰 持。

(101)mó hē dié duō。

摩 訶 迭 多。

(102)mó hē dì shé。

摩 訶 帝 闍。

(103)mó hē shuì duō shé pó là。

摩 訶 稅 多 闍 婆 囉。

(104)mó hē bá là pān tuó là pó xī nǐ。

摩 訶 跋囉 盤 陀 囉婆悉你。

(105)ē lì yē duō là。

阿唎耶多 囉。

(106)pí lī jù zhī。

毗唎俱知。

(107)shì pó pí shé yē。

誓 婆毗 闍 耶。

(108)bá shě là.mó lǐ dǐ。

跋 闍 囉.摩 禮底。

(109)pí shě lú duō。

毗舍 嚧 多。

(110)bó téng wǎng jiā。

勃 騰 罔 迦。

(111)bá shé là.zhì hè nuó è zhē。

跋 闍 囉.制 喝 那 阿 遮。

(112)mó là zhì pó.bō là zhì duō。

摩 囉制 婆.般 囉 質 多。

(113)bá shé là chān chí。

跋 闍 囉 擅 持。

(114)pí shě là zhē。

毗舍 囉 遮。

(115)shàn duō shě.pí tí pó.bǔ shì duō。

扇 多 舍.鞞提婆. 補 視 多。

(116)sū mó lú bō。

蘇摩 嚧 波。

(117)mó hē shuì duō。

摩 訶 稅 多。

(118)ē lì yē duō là。

阿唎耶多 囉。

(119)mó hē pó là ē bō là。

摩 訶 婆囉阿般囉。

(120)bá shé là.shāng jié là zhì pó。

跋 闍 囉. 商 揭 囉 制 婆。

(121)bá shé là jù mó lì。

跋 闍 囉俱摩 唎。

(122)jù lán tuó lì。

俱藍 陀 唎。

(123)bá shé là.hè sà duō zhē。

跋 闍 囉.喝 薩 多 遮。

(124)pí dì yē.qián zhē nuó.mó lì jiā。

毗地耶. 乾 遮 那. 摩唎迦。

(125)kù sū mǔ.pó jié là duō nà。

啒 蘇 母.婆羯 囉 多 那。

(126)pí lú zhē nà jù lì yē。

鞞嚧 遮 那俱唎耶。

(127)yè là tù sě ní shān。

夜囉菟 瑟尼 釤。

(128)pí zhé lán pó.mó ní zhē。

毗折 藍 婆.摩 尼 遮。

(129)bá shě là.jiā nà jiā bō là pó。

跋 闍 囉.迦 那迦 波囉 婆。

(130)lú shě nà bá shě là.dùn zhì zhē。

嚧 闍 那 跋 闍 囉.頓 稚 遮。

(131)shuì duō zhē.jiā mō là。

稅 多 遮. 迦 摩 囉。

(132)chà shē shī.bō là pó。

剎 奢 屍.波囉 婆。

(133)yì dì yí dì。

翳帝夷帝。

(134)mǔ tuó là jié ná。

母 陀 囉 羯 拏。

(135)suō pí là chàn。

娑 鞞 囉 懺。

(136)jué fàn dū。

掘 梵 都。

(137)yìn tù nà.mó mó xiě。

印 兔 那.麼 麼 寫。

第二會

(138)wū xīn。

烏 昕。

(139)lì sě jiē ná。

唎瑟揭 拏。

(140)bō lá shě xì duō。

般剌 舍 悉 多。

(141)sà dàn tuō.qiè dū sě ní shān。

薩 怛 他. 伽 都 瑟 尼 釤。

(142)hǔ xīn。

虎 昕。

(143)dū lú yōng。

都盧 雍。

(144)zhān pó nà。

瞻 婆 那。

(145)hǔ xīn。

虎 昕。

(146)dū lú yōng。

都盧 雍。

(147)xī dān pó nà。

悉 耽 婆 那。

(148)hǔ xīn。

虎 昕。

(149)dū lú yōng。

都盧 雍。

(150)bō là sě dì yē.sān bō chà.ná jié là。

波囉 瑟 地 耶.三 般 叉. 拏 羯 囉。

(151)hǔ xīn。

虎 昕。

(152)dū lú yōng。

都盧 雍。

(153)sà pó yào chā.hē là chà suō。

薩婆 藥 叉. 喝 囉 剎 娑。

(154)jiē là hē ruò shé。

揭囉訶 若 闍。

(155)pí téng bēng.sà nà jié là。

毗 騰 崩. 薩 那 羯 囉。

(156)hǔ xīn。

虎 昕。

(157)dū lú yōng。

都盧 雍。

(158)zhě dū là.shī dǐ nán。

者 都 囉.屍 底 南。

(159)jiē là hē.suō hē sà là nán。

揭囉訶. 娑 訶 薩 囉 南。

(160)pí téng bēng.sà nà là。

毗 騰 崩. 薩 那 囉。

(161)hǔ xīn。

虎 昕。

(162)dū lú yōng。

都盧 雍。

(163)là chā。

囉叉。

(164)pó qiè fàn。

婆 伽 梵。

(165)sà dán tuō.qiè dū sě ní shān。

薩 怛他. 伽 都 瑟 尼 釤。

(166)bō là diǎn shé jí lī。

波囉 點 闍 吉唎。

(167)mó hē suō hē sà là。

摩 訶 娑 訶 薩 囉。

(168)bó shù suō hē sà là.shì lì shā。

勃 樹 娑 訶 薩囉.室 唎沙。

(169)jù zhī suō hē sà ní dì lí。

俱知 娑 訶薩 泥帝籬。

(170)ē bì tí shì pó lì duō。

阿弊提視婆 唎多。

(171)zhà zhà yīng jiā。

咤 咤 罌 迦。

(172)mó hē bá shé lú tuó là。

摩 訶 跋 闍 嚧 陀 囉。

(173)dì lì pú pó nà。

帝唎菩婆 那。

(174)man chá là。

曼 茶 囉。

(175)wū xīn。

烏 昕。

(176)suō xī dì bó pó dū。

娑 悉帝 薄 婆 都。

(177)mó mó。

麼 麼。

(178)yìn tù nā mó mó xiě。

印 兔 那 麼 麼 寫。

第三會

(179)là shé pó yè。

囉闍 婆 夜。

(180)zhǔ là bó yè。

主 囉跋 夜。

(181)ē qí ní pó yè。

阿祇尼婆夜。

(182)wū tuó jiā pó yè。

烏 陀 迦 婆夜。

(183)pí shā pó yè。

毗 沙 婆夜。

(184)shě sà duō là pó yè。

舍 薩 多 囉婆 夜。

(185)pó là zhaō jié là pó yè。

婆囉 斫 羯 囉婆 夜。

(186)tū sě chā pó yè。

突瑟 叉 婆 夜。

(187)ē shě nǐ pó yè。

阿舍 你婆 夜。

(188)ē jiā là.mì lì zhù pó yè。

阿迦囉.密唎 柱 婆 夜。

(189)tuó là ní bù mí jiàn.bō qie bō tuó pó yè。

陀 囉尼部 彌 劍. 波 伽 波 陀 婆 夜。

(190)wū là jiā pó duō pó yè。

烏 囉迦 婆 多 婆 夜。

(191)là shé tán chá pó yè。

剌 闍 壇 茶 婆 夜。

(192)nuó qiè pó yè。

那 伽 婆 夜。

(193)pí tiáo dàn pó yè。

毗 條 怛 婆 夜。

(194)sū bō là ná pó yè。

蘇 波囉拏 婆 夜。

(195)yào chā jiē là hē。

藥 叉 揭 囉訶。

(196)là chà sī.jiē là hē。

囉叉 私.揭囉 訶。

(197)bì lì duō.jiē là hē。

畢唎多.揭 囉 訶。

(198)pí shě zhē.jiē là hē。

毗 舍 遮.揭 囉訶。

(199)bù duō jiē là hē。

部 多 揭 囉訶。

(200)jiū pán chá.jiē là hē。

鳩 盤 茶.揭 囉訶。

(201)bǔ dān nà.jiē là hē。

補 單 那.揭 囉 訶。

(202)jiā zhà bǔ dān nà.jiē là hē。

迦 咤 補 單 那. 揭囉 訶。

(203)xī qián dù.jiē là hē。

悉 乾 度.揭囉 訶。

(204)ē bō xī mó là.jiē là hē。

阿播悉摩 囉.揭 囉訶。

(205)wū tán mó tuó.jiē là hē。

烏 檀 摩 陀. 揭 囉訶。

(206)chē yè jiē là hē。

車 夜 揭囉 訶。

(207)xī lì pó dì.jiē là hē。

醯唎婆帝.揭囉 訶。

(208)shè duō hē lì nán。

社 多 訶 唎南。

(209)jiē pó hē lì nán。

揭婆 訶唎 南。

(210)lú dì là.hē lì nán。

嚧地囉.訶唎 南。

(211)máng suō hē lì nán。

忙 娑 訶唎 南。

(212)mí tuó hē lì nán。

謎 陀 訶唎 南。

(213)mó shé hē lì nán。

摩 闍 訶唎 南。

(214)shě duō hē lì nǚ。

闍 多 訶 唎女。

(215)shì bǐ duō hē lì nán。

視 比 多 訶唎 南。

(216)pí duō hē lì nán。

毗 多 訶唎 南。

(217)pó duō hē lì nán。

婆 多 訶 唎南。

(218)ē shū zhē hē lì nǚ。

阿輸 遮 訶唎女。

(219)zhì duō hē lì nǚ。

質 多 訶唎女。

(220)dì shān sà pí shān。

帝 釤 薩鞞 釤。

(221)sà pó jiē là hē nán。

薩婆 揭囉 訶 南。

(222)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 耶 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(223)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(224)bō lì bá là zhě jiā.qì lì dān。

波唎跋囉 者 迦.訖唎擔。

(225)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(226)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(227)chá yǎn ní.qì lì dān。

茶 演 尼.訖唎擔。

(228)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(229)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(230)mó hē bō shū bō dà yè。

摩 訶 般 輸 般 怛 夜。

(231)lú tuó là.qì lì dān。

嚧陀 囉.訖唎擔。

(232)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(233)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(234)nuó là yè ná.qì lì dān。

那 囉 夜 拏.訖唎擔。

(235)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(236)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(237)dàn duǒ qié lú chá xī.qì lì dān。

怛 埵 伽 嚧 茶 西.訖唎擔。

(238)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(239)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(240)mó hē jiā là.mó dàn lì qié ná.qì lì dān。

摩 訶 迦囉.摩 怛 唎伽 拏.訖唎 擔。

(241)pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(242)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(243)jiā bō lì jiā.qì lì dān。

迦波唎迦. 訖唎擔。

(244)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(245)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(246)shé yè jié là.mó dù jié là。

闍 夜 羯囉.摩 度 羯 囉。

(247)sà pó là tuō suō dá nà.qì lì dān。

薩婆 囉他 娑 達 那.訖唎擔。

(248)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(249)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(250)zhě duō là.pó qí nǐ.qì lì dān。

赭 咄 囉.婆 耆你.訖唎擔。

(251)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(252)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(253)pí lì yáng.qì lì zhī。

毗唎 羊. 訖唎知。

(254)nàn tuó jī shā là.qié ná bō dì。

難 陀 雞 沙 囉.伽 拏 般 帝。

(255)suǒ xī yè.qì lì dān。

索 醯 夜.訖唎擔。

(256)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(257)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(258)nà jiē nà.shě là pó ná.qì lì dān。

那揭 那. 舍 囉婆 拏.訖唎 擔。

(259)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(260)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(261)ā luó hàn.qì lī dān pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí。

阿羅 漢. 訖唎擔 毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(262)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(263)pí duō là qiè.qì lì dān。

毗 多 囉伽.訖唎擔。

(264)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(265)jī là yè mí bá shé là bō nǐ。

雞囉夜彌 跋 闍 囉波 你。

(266)jù xī yè.jù xī yè。

具醯夜.具醯夜。

(267)jiā dì bō dì.qì lì dān。

迦地 般帝.訖唎擔。

(268)pí tuó yè shě.chēn tuó yè mí。

毗 陀夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(269)jī là yè mí。

雞囉夜彌。

(270)là chà wǎng。

囉叉 罔。

(271)pó qié fán。

婆 伽 梵。

(272)yìn tù nā.mó mó xiě。

印 兔 那. 麼 麼 寫。

第四會

(273)pó qiè fán。

婆 伽 梵。

(274)sà dàn duō.bō dá là。

薩 怛 多.般 怛 囉。

(275)nā mó cuì dū dì。

南 無 粹 都 帝。

(276) è xī duō.nà là là jiā。

阿悉多. 那囉剌迦。

(277)bō là pó.xī pǔ zhà。

波囉 婆.悉普 咤。

(278)pí jiā sà dàn duō.bō dì lì。

毗迦薩 怛 多. 缽 帝唎。

(279)shí fó là.shí fó là。

什佛 囉.什佛 囉。

(280)tuō là tuō là。

陀 囉 陀 囉。

(281)pín tuō là.pín tuō là.chēn tuō chēn tuō。

頻 陀 囉.頻 陀 囉. 嗔 陀 嗔 陀。

(282)hǔ xīn。

虎 昕。

(283)hǔ xīn。

虎 昕。

(284)pàn zhǎ。

泮 咤。

(285)pàn zhǎ pàn zhǎ pàn zhǎ pàn zhǎ。

泮 咤 泮 咤 泮 咤 泮 咤。

(286)suō hē。

娑 訶。

(287)xī xī pàn。

醯醯 泮。

(288)ē móu jiā yē pàn。

阿牟 迦 耶 泮。

(289)ē bō là.tí hē duō pàn。

阿波囉.提訶 多 泮。

(290)pó là bō là tuó pàn。

婆囉波 囉 陀 泮。

(291)ē sù là.pí tuó là.bō jiā pàn。

阿素囉.毗陀 囉.波 迦 泮。

(292)sà pó tí pí bì pàn。

薩婆 提鞞弊泮。

(293)sà pó nà qiè bì pàn。

薩婆 那 伽 弊 泮。

(294)sà pó yào chà bì pàn。

薩婆 藥 叉 弊 泮。

(295)sà pó qián tǎ pó bì pàn。

薩婆 乾 闥婆 弊 泮。

(296)sà pó bǔ dān nà bì pàn。

薩 婆補 丹 那 弊 泮。

(297)jiā zhà bǔ dān nà bì pàn。

迦 咤 補 丹 那 弊 泮。

(298)sà pó tù láng zhì dì bì pàn。

薩婆 突 狼 枳 帝弊 泮。

(299)sà pó tù sè bǐ lí.qì sě dì bì pàn。

薩婆 突澀比犁.訖瑟 帝弊 泮。

(300)sà pó shí pó lì bì pàn。

薩婆 什 婆 利弊泮。

(301)sà pó ē bō xī mó lí bì pàn。

薩婆 阿播 悉麼 犂弊 泮。

(302)sà pó shě là pó ná bì pàn。

薩婆 舍 囉 婆 拏弊 泮。

(303)sà pó dì dì jī bì pàn。

薩婆 地帝雞弊 泮。

(304)sà pó dàn mó tuó jì bì pàn。

薩 婆 怛 摩 陀 繼 弊 泮。

(305)sà pó pí tuó yē.là shì zhē lí bì pàn。

薩婆 毗 陀 耶.囉誓 遮 犂弊 泮。

(306)shě yè jié là.mó dù jié là。

闍 夜 羯囉.摩 度 羯 囉。

(307)sà pó là ta suō tuó jī bì pàn。

薩婆 囉他 娑 陀 雞弊 泮。

(308)pí dì yè.zhē lì bì pàn。

毗地夜.遮 唎弊 泮。

(309)zhě dū là.fù qí nǐ bì pàn。

者 都 囉.縛耆你弊 泮。

(310)bá shě là.jù mó lì。

跋 闍 囉.俱摩 唎。

(311)pí tuó yè.là shì bì pàn。

毗陀 夜.囉 誓弊 泮。

(312)mó hē bō là dīng yáng.yì qí lì bì pàn。

摩 訶 波囉 丁 羊. 乂耆唎弊 泮。

(313)bá shě là.shāng jié là yè。

跋 闍 囉. 商 羯 囉 夜。

(314)bō là zhàng qí.là shé yē pàn。

波囉 丈 耆.囉 闍 耶 泮。

(315)mó hē jiā là yè。

摩 訶 迦囉 夜。

(316)mó hē mò dàn lì jiā ná。

摩 訶 末 怛 唎迦拏。

(317)nā mó suō jié lì duō yè pàn。

南 無 娑 羯 唎多 夜 泮。

(318)bì sěi ná bì yè pàn。

毖瑟 拏婢 曳 泮。

(319)bó là hē móu ní yè pàn。

勃囉 訶 牟 尼 曳 泮。

(320)ē qí ní yè pàn。

阿耆尼曳 泮。

(321)mó hē jié lì yè pàn。

摩 訶 羯唎曳 泮。

(322)jié là tan chí yè pàn。

羯囉 檀 遲 曳 泮。

(323)miè dàn lì yè pàn。

蔑 怛 唎曳 泮。

(324)láo dàn lì yè pàn。

嘮 怛唎曳 泮。

(325)zhē wén chá yè pàn。

遮 文 茶 曳 泮。

(326)jié luó là dàn lì yè pàn。

羯邏 囉 怛唎曳 泮。

(327)jiā bō lì yè pàn。

迦般 唎曳 泮。

(328)ē dì mù zhì duō.jiā shī mó shě nuó。

阿地目 質 多.迦 屍 摩 舍 那。

(329)pó sī nǐ yè pàn。

婆私你 曳 泮。

(330)yǎn jí zhī。

演 吉 質。

(331)sà duǒ pó xiě。

薩 埵 婆 寫。

(332)mó mó yìn tù nà mó mó xiě。

麼 麼 印 兔 那 麼 麼 寫.

第五會

(333)tù sě zhà zhì duō。

突 瑟 咤 質 多。

(334)ē mò dàn lì zhì duō。

阿末 怛 唎 質 多。

(335)wū shě hē là。

烏 闍 訶 囉。

(336)qiè pó hē là。

伽 婆 訶囉。

(337)lú dì là hē là。

嚧地囉訶 囉。

(338)pó suō hē là。

婆 娑 訶 囉。

(339)mó shě hē là。

摩 闍 訶 囉。

(340)shě duō hē là。

闍 多 訶 囉。

(341)shì bì duō hē là。

視 毖 多 訶 囉。

(342)bá lüè yè hē là。

跋 略 夜 訶 囉。

(343)qián tuó hē là。

乾 陀 訶 囉。

(344)bù shǐ bō hē là。

布 史 波 訶囉。

(345)pō là hē là。

頗 囉訶囉。

(346)pó xiě hē là。

婆 寫 訶囉。

(347)bō bō zhì duō。

般 波 質 多。

(348) tù sě zhà zhì duō。

突 瑟 咤 質 多。

(349)lào tuó là zhì duō。

嘮 陀 囉 質 多。

(350)yào chā jiē là hē。

藥 叉 揭 囉訶。

(351)là chà suō.jiē là hē。

囉 剎 娑. 揭囉 訶。

(352)bì lì duō.jiē là hē。

閉隸多. 揭囉 訶。

(353)pí shě zhē.jiē là hē。

毗 舍 遮. 揭囉 訶。

(354)bù duō jiē là hē。

部 多 揭 囉訶。

(355)jiū pán chá.jiē là hē。

鳩 盤 茶.揭 囉訶。

(356)xī qián tuó.jiē là hē。

悉 乾 陀. 揭囉 訶。

(357)wū dàn mó tuō.jiē là hē。

烏 怛 摩 陀.揭 囉 訶。

(358)chē yè jiē là hē。

車 夜 揭囉 訶。

(359)ē bō sà mó là.jiē là hē。

阿播薩 摩 囉.揭囉 訶。

(360)zhái qiè gě.chá qí ní.jiē là hē。

宅 袪 革. 茶 耆尼.揭囉訶。

(361)lī fó dì.jiē là hē。

唎佛帝.揭囉訶。

(362)shě mí jiā.jiē là hē。

闍 彌 迦.揭 囉 訶。

(363)shě jù ní.jiē là hē。

舍 俱尼.揭 囉 訶。

(364)lǎo tuó là nàn dì jiā.jiē là hē。

姥 陀 囉 難 地 迦.揭囉訶。

(365)ē lán pó.jiē là hē。

阿藍 婆.揭囉 訶。

(366)qián dù bō ní.jiē là hē。

乾 度 波尼.揭 囉訶。

(367)shí fá là.yīn jiā xī jiā。

什 伐囉.堙 迦醯迦。

(368)zhuì dì yào jiā。

墜 帝 藥 迦。

(369)dá lì dì yào jiā。

怛隸帝 藥 迦。

(370)zhě tù tuō jiā。

者 突 托 迦。

(371)ní tí shí fá là.bì shān mó.shí fá là。

尼提什伐 囉.毖 釤 摩.什 伐 囉。

(372)bó dǐ jiā。

薄底 迦。

(373)bí dǐ jiā。

鼻底迦。

(374)shì lì sě mì jiā。

室隸瑟 密 迦。

(375)suō nǐ bō dì jiā。

娑 你 般帝 迦。

(376)sà pó shí fá là。

薩婆 什 伐 囉。

(377)shì lú jí dì。

室 嚧吉帝。

(378)mò tuó pí dá lú zhì jiàn。

末 陀 鞞 達嚧 制 劍。

(379)ē qǐ lú qián。

阿綺嚧 鉗。

(380)mù qié lú qián。

目 佉 嚧 鉗。

(381)jié lì tū lú qián。

羯唎突嚧 鉗。

(382)jiē là hē.jiē lán。

揭囉訶.揭 藍。

(383)jié ná shū lán。

羯 拏 輸 藍。

(384)dàn duō shū lán。

憚 多 輸 藍。

(385)qì lī yè shū lán。

迄唎夜 輸 藍。

(386)mò mò shū lán。

末 麼 輸 藍。

(387)bá lī shì pó shū lán。

跋唎 室婆 輸 藍。

(388)bì lì sě zhà shū lán。

毖栗瑟 咤 輸 藍。

(389)wū tuó là shū lán。

烏 陀 囉 輸 藍。

(390)jié zhī shū lán。

羯 知 輸 藍。

(391)bá xī dì shū lán。

跋悉帝 輸 藍。

(392)wū lú shū lán。

鄔嚧 輸 藍。

(393)cháng qiè shū lán。

常 伽 輸 藍。

(394)hè xī duō shū lán。

喝悉 多 輸 藍。

(395)bá tuó shū lán。

跋 陀 輸 藍。

(396)suō fáng yàng qié.bō là zhàng qiè shū lán。

娑 房 盎 伽.般 囉 丈 伽 輸 藍。

(397)bù duō bì duō chá。

部 多 毖 哆 茶。

(398)chá qí ní.shí fá là。

茶 耆 尼.什婆 囉。

(399)tuó tù lú jiā.jiàn duō lú jí zhī.pó lù duō pí。

陀 突嚧迦. 建 咄 嚧吉知.婆 路 多 毗。

(400)sà bō là hē líng qiè。

薩般 嚧訶 凌 伽。

(401)shū shā dàn là suō nà jié là。

輸 沙 怛 囉 娑 那 羯 囉。

(402)pí shā yù jiā。

毗沙 喻 迦。

(403)ē qí ní.wū tuó jiā。

阿耆尼.烏 陀 迦。

(404)mò là pí là jiàn duò là。

末 囉鞞囉 建 跢 囉。

(405)ē jiā là mì lī duō.dàn liǎn bù jiā。

阿迦囉密唎 咄. 怛 斂 部 迦。

(406)dì lì là zhà。

地栗剌咤。

(407)bì lī sě zhì jiā。

毖唎瑟 質 迦。

(408)sà pó nà jù là。

薩 婆 那俱囉。

(409)sì yǐn qiè bì.jiē là lì yào chā.dà là chú。

肆引 伽 弊.揭囉唎 藥 叉. 怛 囉 芻。

(410)mò là shì.fèi dì shàn.suō pí shān。

末 囉 視.吠 帝 釤. 娑 鞞 釤。

(411)xī dàn duō.bō dá là。

悉 怛 多. 缽怛 囉。

(412)mó hē bá shé là sě ní shān。

摩 訶 跋 闍 嚧瑟 尼 釤。

(413)mó hē bō lài zhàng qí lán。

摩 訶 般 賴 丈 耆 藍。

(414)yè bō tù tuó.shě yù shé nuó。

夜波 突 陀. 舍 喻 闍 那。

(415)biàn dá lì nuó。

辮 怛隸拏。

(416)pí tuó yē.pán tán jiā lú mí。

毗陀 耶. 盤 曇 迦 嚧彌。

(417)dì shū.pán tán jiā lú mí。

帝 殊. 盤 曇 迦 嚧彌。

(418)bō là pí tuó.pán tán jiā lú mí。

般囉毘 陀. 盤 曇 迦 嚧 彌。

(419)duō zhí tuō。

哆 侄 他。

(420)ān。

唵。

(421)ē nà lì。

阿那隸。

(422)pí shě tí。

毗舍 提。

(423)pí là bá shé là tuó lì。

鞞囉跋 闍 囉 陀 唎。

(424)pán tuó pán tuó nǐ。

盤 陀 盤 陀 你。

(425)bá shé là.bàng ní pàn。

跋 闍 囉.謗 尼 泮。

(426)hǔ xīn dū lú yōng pàn。

虎 昕 都 嚧 瓮 泮。

(427)suō pó hē。

莎 婆 訶

學習楞嚴咒普皆回向至誠心十念諸佛菩薩佛號

南無佛陀釋迦牟尼授記師燃燈古佛(十念)

南無本師釋迦牟尼佛(十念)

南無東方淨琉璃世界消災延壽藥師佛(十念)

南無西方極樂世界接引導師阿彌陀佛(十念)

南無當來下生彌勒尊佛(十念)

南無大智文殊師利菩薩(十念)

南無大行普賢菩薩(十念)

南無大慈大悲觀世音菩薩摩訶薩(十念)

南無大勢至菩薩摩訶薩(十念)

南無大願地藏王菩薩摩訶薩(十念)

南無清淨大海眾菩薩摩訶薩(十念)

人身難得今已得 佛法難聞今已聞

此身不向今生度 更向何時度此身

眾生無邊誓願度 煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學 佛道無上誓願成

普願沉溺諸眾生 速往無量光佛剎

正法得久住 法界諸含識 同證無上道

感恩頂禮十方常駐佛法僧,感恩頂禮南無阿彌陀佛、南無觀世音菩薩摩訶薩。南無釋迦牟尼佛。南無藥師琉璃光如來、南無地藏王菩薩,南無護法菩薩摩訶薩。南無十方三世一切諸佛一切菩薩摩訶薩。

至誠感恩頂禮十方三世一切諸佛一切菩薩摩訶薩,感恩頂禮三寶佛法僧摩訶薩,感恩龍天護法護持正法,感恩一切覺悟者摩訶薩。至誠祈願一切被殺、將被殺的苦難六道眾生都能夠修學正法,放下幽怨嗔恨,皈依三寶,得佛攝受,早日出離輪迴、離苦得樂破迷開悟究竟解脫

至誠祈願所有弘揚正法的團體或個人順利弘揚正法,普度眾生。六時吉祥,福慧增長,開心學佛自在無礙,如法正修行持正法,修持正法不為自求,嚴持戒律不犯威儀,以戒為師修持佛法,自覺覺他弘揚正法不求回報出離輪迴和無量眾生同登彼岸。至誠祈願萬緣眾生深信因果斷惡修善,悉發阿耨多羅三藐三菩提心,出離輪迴苦海早歸自性淨土圓滿菩提無上正等正覺。祈願正法久住,佛陀正法光明遍照寰宇,普度萬源,至誠祈願各個國家能夠國泰民安,人人向善,人心和諧,祈願世界和平,宇宙祥和無濁障.

《大佛頂首楞嚴經》法句摘取闡明楞嚴咒甚深密義

「阿難,是佛頂光聚悉怛多般怛羅秘密伽陀微妙章句,出生十方一切諸佛。

「十方如來因此咒心,得成無上正遍知覺。

「十方如來執此咒心,降伏諸魔,制諸外道。

「十方如來乘此咒心,坐寶蓮華應微塵國。

「十方如來持此咒心,能於十方摩頂授記;自果未成,亦於十方蒙佛授記。

「十方如來依此咒心,能於十方拔濟群苦,所謂地獄、餓鬼、畜生、盲聾、瘖瘂,怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦、五陰熾盛、大小諸橫同時解脫,賊難、兵難、王難、獄難、風火水難、饑渴貧窮應念銷散。

「十方如來隨此咒心,能於十方事善知識,四威儀中供養如意,恆沙如來會中推為大法王子。

「十方如來行此咒心,能於十方攝受親因,令諸小乘聞秘密藏,不生驚怖。

「十方如來誦此咒心,成無上覺,坐菩提樹,入大涅槃。

「十方如來傳此咒心,於滅度後,付佛法事,究竟住持,嚴淨戒律,悉得清淨。

「若我說是佛頂光聚般怛羅咒,從旦至暮,音聲相聯,字句中間,亦不重疊,經恆沙劫終不能盡。亦說此咒名如來頂,汝等有學,未盡輪迴,發心至誠,取阿羅漢,不持此咒而坐道場,令其身心遠諸魔事,無有是處。

「阿難,我今為汝更說此咒,救護世間得大無畏,成就眾生出世間智。若我滅後,末世眾生有能自誦,若教他誦,當知如是誦持眾生,火不能燒,水不能溺,大毒小毒所不能害,如是乃至龍天鬼神、精祇魔魅所有惡咒皆不能著,心得正受。一切咒詛、厭蠱、毒藥、金毒、銀毒、草木蟲蛇、萬物毒氣,入此人口成甘露味。一切惡星並諸鬼神、磣心毒人,於如是人不能起惡。頻那、夜迦諸惡鬼王並其眷屬,皆領深恩,常加守護。

「阿難,當知是咒常有八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩種族,一一皆有諸金剛眾而為眷屬,晝夜隨侍。設有眾生於散亂心,非三摩地,心憶口持,是金剛王常隨從彼諸善男子,何況決定菩提心者!此諸金剛菩薩藏王,精心陰速發彼神識,是人應時心能記憶,八萬四千恆河沙劫周遍了知,得無疑惑。從第一劫乃至後身,生生不生藥叉、羅剎及富單那、迦吒富單那、鳩槃茶、毗舍遮等,並諸餓鬼、有形無形、有想無想,如是惡處。是善男子若讀若誦,若書若寫,若帶若藏,諸色供養,劫劫不生貧窮下賤不可樂處。此諸眾生,縱其自身不作福業,十方如來所有功德悉與此人,由是得於恆河沙阿僧祇不可說不可說劫,常與諸佛同生一處,無量功德如惡叉聚,同處熏修永無分散。是故能令破戒之人戒根清淨,未得戒者令其得戒,未精進者令得精進,無智慧者令得智慧,不清淨者速得清淨,不持齋戒自成齋戒。

「阿難,若有眾生從無量無數劫來,所有一切輕重罪障,從前世來未及懺悔,若能讀誦書寫此咒,身上帶持,若安住處、莊宅、園館,如是積業猶湯銷雪,不久皆得悟無生忍。

「阿難,在在處處國土眾生隨有此咒,天龍歡喜,風雨順時,五穀豐殷,兆庶安樂,亦復能鎮一切惡星、隨方變怪,災障不起,人無橫夭,晝夜安眠,常無惡夢。

「阿難,是娑婆界有八萬四千災變惡星,二十八大惡星而為上首,復有八大惡星以為其主,作種種形,出現世時,能生眾生種種災異。有此咒地悉皆銷滅,十二由旬成結界地,諸惡災祥永不能入。是故如來宣示此咒,於未來世保護初學諸修行者入三摩提,身心泰然,得大安隱,更無一切諸魔鬼神及無始來冤橫宿殃舊業陳債來相惱害。汝及眾中諸有學人及未來世諸修行者,依我壇場如法持戒,所受戒主,逢清淨僧,持此咒心不生疑悔,是善男子於此父母所生之身不得心通,十方如來便為妄語。」---《大佛頂首楞嚴經》法句摘取


分享好文,利人利己,功德無量!
相關文章:

即以此功德,莊嚴佛淨土。上報四重恩,下救三道苦。
惟願見聞者,悉發菩提心。在世富貴全,往生極樂國。
請常念南無阿彌陀佛,一切重罪悉解脫!